Get Adobe Flash player
 

แบบประเมินโครงการ

54321
ความเหมาะสมของวัน
ความเหมาะสมของเวลา
ความเหมาะสมของสถานที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
54321
ความรอบรู้ในเรื่องที่บรรยาย
การสร้างบรรยากาศและการถ่ายทอดความรู้
เอกสาร - สื่อประกอบการบรรยาย
การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ความชัดเจนในการตอบข้อซักถาม
54321
ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
ท่านมีความพึงพอใจโครงการโดยภาพรวม