You are here

ขอเชิญ นักศึกษาและผู้สนใจ ร่วมประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทาน 5/2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “อย่าซื้อที่ดิน สปก.4-01 ภบท.5 ผิดกฎหมายและทำลายป่า”

   เนื่องด้วยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดการประกวดเรียงความ ประจำปี 2556 (ปีที่ 5) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการนำเสนอแนวทางในการรักษาป่า โดยอย่าซื้อที่ดิน สปก.4-01 ภบท.5 เพราะผิดกฎหมายและเป็นการทำลายป่า 
ประเภท    
มัธยมศึกษา (ตอนต้น ตอนปลายและ ปวช.)
อุดมศึกษา (ปวส. ปริญญาตรี)
ประชาชนทั่วไป (รวมผู้ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป)
 
หลักเกณฑ์    
1. ความยาวของเรียงความไม่เกิน 500 คำ (1 หน้ากระดาษ เอ 4) สำหรับชั้นมัธยมศึกษา
ความยาวของเรียงความไม่เกิน 1,000 คำ (2 หน้ากระดาษ เอ 4) สำหรับระดับอุดมศึกษา
ความยาวของเรียงความไม่เกิน 1,500 คำ (3 หน้ากระดาษ เอ 4) สำหรับประชาชนทั่วไป
2. เรียงความ ให้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวด เพื่อให้สังคม และบุคคลทั่วไปเล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาผืนป่าของประเทศตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
3. เกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความคิดริเริ่ม เนื้อหากระชับได้ใจความ การใช้สำนวนภาษาไทย ถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสมและสละสลวย สื่อความหมายชัดเจน
ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้คนละ 1 เรื่อง
 
รางวัล    
    1.   รางวัลชนะเลิศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน
ประชาชนทั่วไป รางวัลเงินสด 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน
    2.   รางวัลชมเชย ในทุกระดับ ๆ ละ 5 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท รวมอีก 9 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 
เงื่อนไข    
1.  ผู้มีสิทธิส่งบทความเข้าประกวด ได้ แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และ ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศหรืออาชีพ
2.  เรียงความทุกเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิของมูลนิธิฯ ที่จะใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
3.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นอันยุติ
 
คณะกรรมการ    
ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน ประธานกรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
นายประทีป ตั้งมติธรรม สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายพัลลภ กฤตยานวัช ผอ.ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล อดีตนายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
 
กำหนดเวลา    
1.  ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556
2.  ส่งเรียงความได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 และ
3.  ประกาศผลภายในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556
 
การส่งเรียงความ    
1. ทาง email: info@thaiappraisal.org
2. ทางไปรษณีย์: ส่งไปที่ คุณนงลักษณ์ จตุเทน
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร.0.2295.3171 ต่อ 109       
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  http://www.thaiappraisal.org/thai/essay/essays.php

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
คุณนงลักษณ์ จตุเทน โทร.0.2295.3171 ต่อ 109 E-mail: info@thaiappraisal.org
ผู้ประสานงานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย