Get Adobe Flash player

 

This page has been moved to http://www.rmutsv.ac.th/wifi. You will be automatically redirected in 10 seconds.

ระบบเครือข่ายไร้สาย

       ระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

       ระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สาย ด้วยมาตรฐาน IEEE 802.11b และ IEEE 802.11g หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ Wi-Fi

       การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya เปิดให้บริการโดยมีชื่อชุดการให้บริการ (SSID) 2 ชุดคือ

 

จุดบริการ พื้นที่สงขลา

 
จุดบริการ ทุกวิทยาเขต
  • Srivijaya WiFi [e-Passport] : สามารถเชื่อมต่อได้โดยใช้ RMUTSV e-Passport ของนักศึกษาหรือบุคลากร โดยทำการล็อกอินเข้าใช้ระบบผ่านโปรแกรม Cisco NAC Agent ก่อนจะเริ่มใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
  1. ขั้นตอนการสมัคร RMUTSV e-Passport   [ บุคลากร]
  2. ขั้นตอนการสมัคร RMUTSV e-Passport   [ นักศึกษา]
  3. ขั้นตอนการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม Cisco NAC Agent [สำหรับเข้าระบบเพื่อใช้งาน]