โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A

ข้อมูลวิทยาเขต

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งเน้นการจัดการศึกษาชั้นสูง ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพที่มีความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการบริการ และยึดแนวทางที่ว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เน้นผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิดเป็น   ทำเป็น และใช้เป็น ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม” นอกจากนี้ยังมีนโยบาย ในการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียน    การสอน การวิจัย การบริการชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ตามวิสัยทัศน์ และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างโปร่งใส 
     ในปีการศึกษา ๒๕๔๙  บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เปลี่ยนมาใช้ครุยวิทยฐานะของตนเอง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยย้ายสถานที่พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เป็นครั้งแรก
     ด้วยการพัฒนาอย่างมีศักยภาพและมีจุดยืนที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยฯ จึงแบ่งเขตพื้นที่ ออกเป็น ๗ หน่วยงาน ในพื้นที่ภาคใต้  ได้แก่ 
 
๑.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สงขลา
๒.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
๓.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
๔.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
๕.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
๖.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม
๗.  สถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย ชุมพร