โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A

ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ทรงลงพระนามปรมาภิไธย   ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 2 เล่มที่ 122 ตอนที่ 6 ก ทำให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขึ้นใหม่ 9 แห่ง แต่ละแห่งเกิดจากการรวมหน่วยงานเดิมของ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย
                    1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
                    2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
                    3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก 
                    4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
                    5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
                    6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
                    7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
                    8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
                    9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
          ซึ่งในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 7 กำหนดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเกิดจากการรวมคณะและวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในกลุ่มภาคใต้ 5 หน่วยงานเข้าด้วยกัน ได้แก่ 1.คณะเกษตรศาสตร์ (ทุ่งใหญ่) 
จ. นครศรีธรรมราช, 2.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  (ไสใหญ่)  จ.นครศรีธรรมราช, 3.วิทยาเขตศรีวิชัย(ขนอม) จ.นครศรีธรรมราช, 4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จ.ตรัง และ 5.วิทยาเขตภาคใต้ จ.สงขลา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีพื้นที่จัดการศึกษา 4 จังหวัด
          จังหวัดสงขลา จัดการศึกษา เป็น 5 คณะ 1 วิทยาลัย
                    •คณะวิศวกรรมศาสตร์
                    •คณะบริหารธุรกิจ
                    •คณะศิลปศาสตร์
                    •คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
                    •คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
                    •วิทยาลัยรัตภูมิ
          จังหวัดตรัง จัดการศึกษา เป็น 2 คณะ 1 วิทยาลัย
                    •คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
                    •คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
                    •วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
          จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการศึกษา เป็น 5 คณะ 1 วิทยาลัย
                    •คณะเกษตรศาสตร์
                    •คณะอุตสาหกรรมเกษตร
                    •คณะสัตวแพทยศาสตร์
                    •คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                    •คณะเทคโนโลยีการจัดการ
                    •วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
          จังหวัดชุมพร
                    พื้นที่ชุมพร เป็นส่วนงานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร สังกัดคณะเกษตรศาสตร์