โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A

ข่าววิจัยและประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" "RESEARCH AND INNOVATION FOR SDGS" ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 (ดำเนินการประชุมในรูปแบบ HYBRID CONFERENCE) ON-SITE : ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ON-LINE : นำเสนอผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rd.surin.rmuti.ac.th/rsnc2023/Submitted by admin on 10/10/2023 - 06:52.Like:  if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); }

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" "RESEARCH AND INNOVATION FOR SDGS" ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 (ดำเนินการประชุมในรูปแบบ HYBRID CONFERENCE) ON-SITE : ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ON-LINE : นำเสนอผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rd.surin.rmuti.ac.th/rsnc2023/Submitted by admin on 10/10/2023 - 06:52.Like:  if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); }

วช. ขอเชิญชวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

วช. ขอเชิญชวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 9 เวที ดังนี้

 1. งาน “Taiwan Innotech Expo 2023” (TIE 2023) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2566 (3 วัน) ณ เมืองไทเป ไต้หวัน
 2. งาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2023) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2566 (3 วัน) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 3. งาน “Seoul International Invention Fair 2023” (SIIF 2023) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2566 (4 วัน) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
 4. งาน “2023 Kaohsiung International Invention and Design EXPO” (KIDE 2023) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 (3 วัน) ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน
 5. งาน “The 7th China(Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024” กำหนดจัดขึ้นช่วงเดือนเมษายน 2567 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 6. งาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 เมษายน 2567 (5 วัน) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
 7. งาน “The 35th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2024) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2567 (3 วัน) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย
 8. งาน “The 17th International Inventions and Innovations Show” (INTARG® 2024) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 พฟษภาคม 2567 (3 วัน) ณ เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์
 9. งาน “2024 Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2024) กำหนดจัดขึ้นช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ในการนี้ วช. ขอเชิญหน่วยงานของท่านพิจารณานำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยในสังกัดมายัง วช. เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีต่าง ๆ ข้างต้น โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอในแต่ละเวที วช. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าพื้นที่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการจัดแสดงผลงาน ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเข้านำเสนอผลงาน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด

ทั้งนี้ ขอความกรุณาหน่วยงานของท่านดำเนินการและจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ วช.

 1. รายชื่อผลงานที่จะเข้าร่วมคัดเลือกให้นำเสนอในแต่ละเวที
 2. แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน
 3. แบบจัดทำทำเนียบผู้เดินทาง
 4. ใบสมัครภาษาอังกฤษ (Entry Form/Application Form) และเอกสารที่เกี่ยวข้องแต่ละเวทีที่ท่านประสงค์จะส่งผลงาน ฯ

ทั้งนี้ ผลงานเรื่องเดียวกันสามารถนำส่งได้เพียง 1 เวที โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการเสนอผลงาน ฯ ได้ที่ https://sites.google.com/view/intfair-nrct/home และโปรดศึกษาคู่มือโดยละเอียด และจัดส่งเอกสารให้กลุ่มงานรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู่ กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช. ภายในกำหนดระยะเวลาในคู่มือ ฯ ทาง E-mail: thinventor.rekm@nrct.go.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
กลุ่มงานรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิกชู
โทร. 0 2579 1370-9 ต่อ 532
โทรสาร. 0 2579 2288
Website: www.inventorday.nrct.go.th
E-mail: thinventor.rekm@nrct.go.th

Submitted by admin on 07/20/2023 - 06:38.Like:  if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); }

วช. ขอเชิญชวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

Like:  if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); } วช. ขอเชิญชวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 9 เวที ดังนี้

 1. งาน “Taiwan Innotech Expo 2023” (TIE 2023) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2566 (3 วัน) ณ เมืองไทเป ไต้หวัน
 2. งาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2023) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2566 (3 วัน) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 3. งาน “Seoul International Invention Fair 2023” (SIIF 2023) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2566 (4 วัน) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
 4. งาน “2023 Kaohsiung International Invention and Design EXPO” (KIDE 2023) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 (3 วัน) ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน
 5. งาน “The 7th China(Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024” กำหนดจัดขึ้นช่วงเดือนเมษายน 2567 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 6. งาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 เมษายน 2567 (5 วัน) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
 7. งาน “The 35th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2024) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2567 (3 วัน) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย
 8. งาน “The 17th International Inventions and Innovations Show” (INTARG® 2024) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 พฟษภาคม 2567 (3 วัน) ณ เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์
 9. งาน “2024 Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2024) กำหนดจัดขึ้นช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ในการนี้ วช. ขอเชิญหน่วยงานของท่านพิจารณานำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยในสังกัดมายัง วช. เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีต่าง ๆ ข้างต้น โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอในแต่ละเวที วช. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าพื้นที่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการจัดแสดงผลงาน ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเข้านำเสนอผลงาน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด

ทั้งนี้ ขอความกรุณาหน่วยงานของท่านดำเนินการและจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ วช.

 1. รายชื่อผลงานที่จะเข้าร่วมคัดเลือกให้นำเสนอในแต่ละเวที
 2. แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน
 3. แบบจัดทำทำเนียบผู้เดินทาง
 4. ใบสมัครภาษาอังกฤษ (Entry Form/Application Form) และเอกสารที่เกี่ยวข้องแต่ละเวทีที่ท่านประสงค์จะส่งผลงาน ฯ

ทั้งนี้ ผลงานเรื่องเดียวกันสามารถนำส่งได้เพียง 1 เวที โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการเสนอผลงาน ฯ ได้ที่ https://sites.google.com/view/intfair-nrct/home และโปรดศึกษาคู่มือโดยละเอียด และจัดส่งเอกสารให้กลุ่มงานรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู่ กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช. ภายในกำหนดระยะเวลาในคู่มือ ฯ ทาง E-mail: thinventor.rekm@nrct.go.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
กลุ่มงานรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิกชู
โทร. 0 2579 1370-9 ต่อ 532
โทรสาร. 0 2579 2288
Website: www.inventorday.nrct.go.th
E-mail: thinventor.rekm@nrct.go.th

Submitted by admin on 07/20/2023 - 11:38.

ประกาศ เรื่อง ผลการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่อง ผลการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อพิจารณา คัดเลือกให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2566 นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศการจัดสรรงบประมาณเพื่อ สนับสนุนทุนโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ตามไฟล์ดังแนบ

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจัดทำสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศเงินรายได้ ปี 2566.pdfSubmitted by tuk_rdi on 10/28/2022 - 07:08.Like:  if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); }

ประกาศ เรื่อง ผลการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Like:  if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); } ประกาศ เรื่อง ผลการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อพิจารณา คัดเลือกให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2566 นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศการจัดสรรงบประมาณเพื่อ สนับสนุนทุนโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ตามไฟล์ดังแนบ

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจัดทำสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศเงินรายได้ ปี 2566.pdfSubmitted by tuk_rdi on 10/28/2022 - 12:08.

ประกาศ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) ประจำปี พ.ศ.2566

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อพิจารณา คัดเลือกให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) ประจำปี พ.ศ.2566 นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศการจัดสรรงบประมาณเพื่อ สนับสนุนทุนโครงการวิจัยจากงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามไฟล์ดังแนบ

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจัดทำสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผลFF-66.pdfSubmitted by tuk_rdi on 10/28/2022 - 06:51.Like:  if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); }

ประกาศ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) ประจำปี พ.ศ.2566

Like:  if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); } ประกาศ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) ประจำปี พ.ศ.2566

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อพิจารณา คัดเลือกให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) ประจำปี พ.ศ.2566 นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศการจัดสรรงบประมาณเพื่อ สนับสนุนทุนโครงการวิจัยจากงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามไฟล์ดังแนบ

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจัดทำสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผลFF-66.pdfSubmitted by tuk_rdi on 10/28/2022 - 11:51.

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ในทุกระดับและทุกมิติ ให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพสูงและมีทักษะแห่งอนาคต พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจอย่างฉับพลันในโลกยุคหลังโควิด-19 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีแผนงานที่เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดังนี้

   ยุทธศาสตร์ที่ 3       P18 (S3) ขับเคลื่อนการวิจัยขั้นแนวหน้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า รวมทั้งการนำผลการวิจัยขั้นแนวหน้าประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอด         N36 (S3P18) วิจัยขั้นแนวหน้าในสาขาสำคัญเพื่อประยุกต์และพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจ BCG          
 • “High Caliber Impact Oriented Researchers” ประเด็น การพัฒนานวัตกรรมเนื้อสัตว์โปรตีนสูงที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (Cultured Meat) โปรตีนจากพืชหรือจุลชีพ (Plant/Microbe-Based Protein) เพื่อเป็นทางเลือกของอาหารแห่งอนาคต
         
 • N36 (S3P18) “High Caliber Impact Oriented Researchers” ประเด็น การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการต่อยอดสู่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medicine)
        N37 (S3P18) ) วิจัยขั้นแนวหน้าด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและพลาสมา ระบบโลกและอวกาศ ควอนตัม และงานวิจัยเพื่ออนาคต          
 • “High Caliber Impact Oriented Researchers” ประเด็น การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านเทคโนโลยีฟิสิกส์พลังงานสูง (High Energy Physics) เทคโนโลยีควอนตัม (Quantum) และ/หรือ เทคโนโลยีเพื่ออนาคตอื่นๆ
      P19 (S3) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ         N40 (S3P19) พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า เพื่อสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของประเทศและการป้องกันประเทศ          
 • “High Caliber Impact Oriented Researchers” การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Net Zero) เพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
         
 • “High Caliber Impact Oriented Researchers” โจทย์วิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านจักรวาลนฤมิต (AI Metaverse) เพื่อสอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG
               ยุทธศาสตร์ที่ 4       P21 (S4) ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น         F13 (S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น และตรงตามความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม          
 • National Postdoctoral/Postgraduate System โจทย์วิจัย การพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหลังปริญญาเอก และหลังปริญญาโท เพื่อเป็นกำลังคนสำคัญด้านการวิจัยขั้นแนวหน้า
         
 • National Postdoctoral/Postgraduate System โจทย์วิจัย การพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหลังปริญญาเอก และหลังปริญญาโท เพื่อเป็นกำลังคนสำคัญด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Circular-Green Economy: BCG
         
 • National Postdoctoral/Postgraduate System โจทย์วิจัย ASEAN Talent Mobility
         
 • National Postdoctoral/Postgraduate System โจทย์วิจัย การพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยและพัฒนา ระดับหลังปริญญาเอก และหลังปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์และการศึกษา ด้วยกลไกการรวมกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
        N44 (S4P21) พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีสมรรถนะและความรู้ ฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมถึง Coding โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม          
 • การพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ Coding

รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องของแต่ละแผนงานได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/B/2222/

 

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS

ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.

มหาวิทยาลัยรับรองในระบบวันที่ 30 มิถุนายน 2565

Submitted by admin on 06/20/2022 - 11:47.Like:  if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); }

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

Like:  if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); } หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ในทุกระดับและทุกมิติ ให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพสูงและมีทักษะแห่งอนาคต พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจอย่างฉับพลันในโลกยุคหลังโควิด-19 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีแผนงานที่เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดังนี้

   ยุทธศาสตร์ที่ 3       P18 (S3) ขับเคลื่อนการวิจัยขั้นแนวหน้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า รวมทั้งการนำผลการวิจัยขั้นแนวหน้าประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอด         N36 (S3P18) วิจัยขั้นแนวหน้าในสาขาสำคัญเพื่อประยุกต์และพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจ BCG          
 • “High Caliber Impact Oriented Researchers” ประเด็น การพัฒนานวัตกรรมเนื้อสัตว์โปรตีนสูงที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (Cultured Meat) โปรตีนจากพืชหรือจุลชีพ (Plant/Microbe-Based Protein) เพื่อเป็นทางเลือกของอาหารแห่งอนาคต
         
 • N36 (S3P18) “High Caliber Impact Oriented Researchers” ประเด็น การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการต่อยอดสู่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medicine)
        N37 (S3P18) ) วิจัยขั้นแนวหน้าด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและพลาสมา ระบบโลกและอวกาศ ควอนตัม และงานวิจัยเพื่ออนาคต          
 • “High Caliber Impact Oriented Researchers” ประเด็น การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านเทคโนโลยีฟิสิกส์พลังงานสูง (High Energy Physics) เทคโนโลยีควอนตัม (Quantum) และ/หรือ เทคโนโลยีเพื่ออนาคตอื่นๆ
      P19 (S3) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ         N40 (S3P19) พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า เพื่อสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของประเทศและการป้องกันประเทศ          
 • “High Caliber Impact Oriented Researchers” การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Net Zero) เพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
         
 • “High Caliber Impact Oriented Researchers” โจทย์วิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านจักรวาลนฤมิต (AI Metaverse) เพื่อสอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG
               ยุทธศาสตร์ที่ 4       P21 (S4) ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น         F13 (S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น และตรงตามความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม          
 • National Postdoctoral/Postgraduate System โจทย์วิจัย การพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหลังปริญญาเอก และหลังปริญญาโท เพื่อเป็นกำลังคนสำคัญด้านการวิจัยขั้นแนวหน้า
         
 • National Postdoctoral/Postgraduate System โจทย์วิจัย การพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหลังปริญญาเอก และหลังปริญญาโท เพื่อเป็นกำลังคนสำคัญด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Circular-Green Economy: BCG
         
 • National Postdoctoral/Postgraduate System โจทย์วิจัย ASEAN Talent Mobility
         
 • National Postdoctoral/Postgraduate System โจทย์วิจัย การพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยและพัฒนา ระดับหลังปริญญาเอก และหลังปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์และการศึกษา ด้วยกลไกการรวมกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
        N44 (S4P21) พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีสมรรถนะและความรู้ ฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมถึง Coding โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม          
 • การพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ Coding

รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องของแต่ละแผนงานได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/B/2222/

 

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS

ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.

มหาวิทยาลัยรับรองในระบบวันที่ 30 มิถุนายน 2565

Submitted by admin on 06/20/2022 - 16:47.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนระนอง เปิดรับสมัคร อบรม "นักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยชุมชนระนอง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนระนอง เปิดรับสมัคร อบรม "นักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยชุมชนระนอง

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ และรักในการวิจัย  เข้าร่วมอบรม  "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"  ระหว่างวันที่ 23 - 27 พ.ค. 2565  ณ ภูธารารีสอร์ท  อ.เมือง จ.ระนอง 
#คุณสมบัติ  
   -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
   -อายุไม่เกิน 50 ปี 
   -สัญชาติไทย
   -ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น 
   -มีประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่เกิน 2 ปี 
   -ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
   -กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต้อไม่มีตำแหน่งทางวิขาการ ระดับผู้ช่วยศาสตรจารย์ หรือสูงกว่า 
   -กรณีเป็นบุคคลกรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
และมีความสนใจทำงานวิจัยเชิงคุณภาพ /เชิงปฏิบัติการ 


การอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) เป็นการสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพทางด้านการวิจัย  ท่านจะได้รับความรู้ และการแนะนำเรื่องการเขียงข้อเสนอทางด้านการวิจัย และได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ จาก วช. เพื่อการขอทุนการวิจัย   ่และพบกับ วิทยากรที่มีประสบการด้านการวิจัย  (แม่ไก่) ที่จะมาแนะนำ ท่านในการเขียนข้อเสนอวิจัย จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ไม่ต้องเป็นนักวิชาการ แค่คุณสมบัติคุณ เข้าเกณฑ์ ก็มีสิทธิได้เข้ารับการอบรม ในครั้งนี้ 1 ปี จะเปิดเพียง 1 รุ่น เท่านั้น 
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม (ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทางต่างๆ) 
เปิดรับสมัครครั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565  รับจำนวน จำกัด 

Submitted by admin on 04/21/2022 - 07:26.Like:  if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); }

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนระนอง เปิดรับสมัคร อบรม "นักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยชุมชนระนอง

Like:  if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); } สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนระนอง เปิดรับสมัคร อบรม "นักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยชุมชนระนอง

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ และรักในการวิจัย  เข้าร่วมอบรม  "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"  ระหว่างวันที่ 23 - 27 พ.ค. 2565  ณ ภูธารารีสอร์ท  อ.เมือง จ.ระนอง 
#คุณสมบัติ  
   -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
   -อายุไม่เกิน 50 ปี 
   -สัญชาติไทย
   -ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น 
   -มีประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่เกิน 2 ปี 
   -ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
   -กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต้อไม่มีตำแหน่งทางวิขาการ ระดับผู้ช่วยศาสตรจารย์ หรือสูงกว่า 
   -กรณีเป็นบุคคลกรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
และมีความสนใจทำงานวิจัยเชิงคุณภาพ /เชิงปฏิบัติการ 


การอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) เป็นการสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพทางด้านการวิจัย  ท่านจะได้รับความรู้ และการแนะนำเรื่องการเขียงข้อเสนอทางด้านการวิจัย และได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ จาก วช. เพื่อการขอทุนการวิจัย   ่และพบกับ วิทยากรที่มีประสบการด้านการวิจัย  (แม่ไก่) ที่จะมาแนะนำ ท่านในการเขียนข้อเสนอวิจัย จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ไม่ต้องเป็นนักวิชาการ แค่คุณสมบัติคุณ เข้าเกณฑ์ ก็มีสิทธิได้เข้ารับการอบรม ในครั้งนี้ 1 ปี จะเปิดเพียง 1 รุ่น เท่านั้น 
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม (ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทางต่างๆ) 
เปิดรับสมัครครั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565  รับจำนวน จำกัด 

Submitted by admin on 04/21/2022 - 12:26.

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ภายใต้แผนงานริเริ่มสาคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ภายใต้แผนงานริเริ่มสาคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ภายใต้แผนงานริเริ่มสาคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
…………………………............

ตามที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอ เชิงหลักการ (Concept proposal) ภายใต้แผนงานริเริ่มสาคัญ (Flagship) การวิจัยและประเด็นโจทย์ที่ให้ความสาคัญ กรอบ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นกรอบการวิจัยที่เน้นการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยกลไกการพัฒนาพื้นที่ระดับตาบล ร่วมสร้าง Learning and Innovation Platform ของชุมชนจนได้นวัตกรชุมชน ที่สามารถรับ ปรับใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาสาคัญและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยกาหนดให้สถาบัน/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ที่สนใจเสนอข้อเสนอเชิงหลักการ ภายใต้ 3 เป้าหมายสาคัญ คือ 1) การประยุกต์ใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่สาคัญ/เสริมและยกระดับศักยภาพที่สาคัญในพื้นที่ผ่านการสร้าง Learning and Innovation Platform 2) สร้าง Learning and Innovation Platform เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนและสร้างนวัตกรชุมชนที่เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาชุมชนเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน 3) สร้างนวัตกรชุมชนที่มีทักษะการรับและปรับใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบท สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้อื่นได้ รวมทั้งสามารถเป็นแกนนาในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อหนุนให้ชุมชนมีพื้นที่และโอกาสเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดาเนินการโครงการวิจัยพัฒนาพื้นที่ มาตั้งแต่ปี 2560 ภายใต้กรอบงานวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมีหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนแผนงานวิจัย พัฒนาและขยายครอบคลุมพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในจังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานภายใต้กรอบการวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ สอดคล้องกับกรอบการวิจัยชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรประกาศการเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ภายใต้แผนงานริเริ่มสาคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการพัฒนาเป็นแผนงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

๑. ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน
๑.๑ โครงการวิจัยเดี่ยว ที่มีความสอดคล้อง และตอบสนองแผนยุทธศาสตร์พัฒนาภูมิภาค แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ดูรายละเอียด ได้จาก http://plan.rmutsv.ac.th/download-1/)
๑.๒ จัดทาเป็นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ตามแบบฟอร์มที่กาหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

๑.๓ โครงการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือไม่เป็นโครงการวิจัยที่กาลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น กรณีที่เป็นโครงการขยายผล หรือพัฒนาต่อเนื่องจากพันธกิจอื่น ต้องชี้แจงให้เห็นทุนเดิม ผลผลิตเดิม และสิ่งที่จะดาเนินการใหม่ ให้ชัดเจน
๑.๔ โครงการวิจัยที่เสนอต้องอยู่ภายใต้กรอบการสนับสนุนทุนวิจัย ที่กาหนดไว้ตามเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ตามข้อ ๔ ในประกาศนี้
๑.๕ ผู้เสนอโครงการวิจัยต้องมีความพร้อมในการดาเนินการวิจัยและเข้าร่วมกิจกรรม/เวที ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา/หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่/หรือหน่วย บพท. จัดขึ้น

 

๒. คุณสมบัติทั่วไปของหัวหน้าโครงการวิจัย
๒.๑ เป็นบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยกเว้นอัตราจ้าง
๒.๒ หัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยตามประกาศนี้ สามารถเสนอขอได้ ไม่เกิน ๑ โครงการ โดยไม่นับรวมการเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย
๒.๓ หัวหน้าโครงการวิจัยต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า ๖ เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒.๔ หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องไม่มีสถานะดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (RISS) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และข้อมูลการติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRIIS โดยในระบบ RISS และ NRIIS จะต้องมีการแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ ในการปิดโครงการอย่างสมบูรณ์
๒.๕ คณะผู้วิจัยต้องไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย

 

๓. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการวิจัยที่ให้การสนับสนุน ตามรายละเอียดดังนี้
๓.๑ เป็นโครงการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่
๓.๒ เป็นโครงการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดพันธกิจงานวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ งานบริการวิชาการ งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (U2T) ของมหาวิทยาลัยฯ
๓.๓ เป็นโครงการวิจัยเดี่ยวที่มีแผนดาเนินการไม่เกิน ๑ ปี
๓.๔ กรอบการสนับสนุนโครงการวิจัย กาหนดกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ระดับตาบล จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ตาบล ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือจังหวัดตรัง โดยในตาบลเป้าหมายสามารถเลือกชุมชนเป้าหมายอย่างน้อย ๑ ชุมชน (หมู่บ้าน) ที่มีผลกระทบสูง
๓.๕ งบประมาณที่ให้การสนับสนุน ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้พิจารณาถึงความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย

 

๔. กรอบการวิจัยที่โครงการวิจัยต้องดาเนินการ
๔.๑ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่สาคัญ/เสริมและยกระดับศักยภาพที่สาคัญในพื้นที่ผ่านการสร้าง Learning and Innovation Platform
๔.๒ สร้าง Learning and Innovation Platform เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนและสร้างนวัตกรชุมชนที่เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาชุมชนเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

๔.๓ สร้างนวัตกรชุมชนที่มีทักษะการรับและปรับใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบท สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้อื่นได้ รวมทั้งสามารถเป็นแกนนาในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อหนุนให้ชุมชนมีพื้นที่และโอกาสเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

๕. ผลผลิตที่ต้องส่งมอบให้กับแผนงานวิจัย
๕.๑ นวัตกรชุมชนที่มีทักษะการรับและปรับใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบท และจัดระดับนวัตกรชุมชน ไม่น้อยกว่า ๕ คน
๕.๒ นวัตกรรมชุมชนที่พัฒนาขึ้น และสามารถใช้ยกระดับรายได้หรือแก้ไขปัญหาสาคัญให้กับชุมชนได้ อย่างน้อย ๑ นวัตกรรม/เทคโนโลยีพร้อมใช้
๕.๓ มูลค่าเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่เป้าหมายบนฐานทุนทรัพยากร/วัฒนธรรมในพื้นที่ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

 

๖. การจัดทารายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย
๖.๑ นักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับทุนตามประกาศนี้ ส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ตามแบบฟอร์มที่กาหนด ไม่เกิน ๒๐ หน้า (A4 ใช้ขนาดอักษร ๑๖ ตัวอักษร TH SarabunPSK) ภายในวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๒๑.๐๐ น. (Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th) โดยแนบไฟล์ข้อเสนอเชิงหลักการ ในรูปแบบ word และ PDF ไฟล์ ทางอีเมล์ abcrmutsv5@gmail.com โดยตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อของนักวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ตามด้วย-ABC1 ไว้ด้านหลัง เช่น somchai-ABC1
๖.๒ ข้อเสนอเชิงหลักการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ และได้รับการสนับสนุนให้ร่วมพัฒนาเป็นแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ให้นักวิจัยดาเนินการปรับปรุงข้อเสนอเชิงหลักการให้เรียบร้อยและแนบไฟล์ข้อเสนอเชิงหลักการฉบับปรับปรุง โดยตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อของนักวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ตามด้วย -ABC2 ไว้ด้านหลัง เช่น somchai-ABC2 ส่งมายังหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.

 

๗. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
๗.๑ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ ตามลักษณะข้อเสนอการวิจัยในประกาศนี้ และประกาศของหน่วย บพท. และจัดลาดับความสาคัญข้อเสนอการวิจัย
๗.๒ ผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ที่ได้รับการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเบื้องต้น ให้นาเสนอข้อเสนอเชิงหลักการต่อคณะกรรมการ (ไม่เกิน ๑๐ นาที) ผ่านระบบ Zoom meeting ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากาหนด ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕
๗.๓ มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาสนับสนุนตามลาดับความสาคัญ และกรอบงบประมาณที่กาหนด ของหน่วย บพท. และประกาศผลข้อเสนอเชิงหลักการที่ผ่านการพิจารณาบรรจุเป็นแผนงานวิจัยกรอบชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเข้าสู่การแข่งขันตามประกาศทุนต่อไป
๗.๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสาร ต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไขประกาศทุน และจัดส่งในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น หากพ้น กาหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ

๗.๕ กาหนดการดาเนินการตามประกาศทุน
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยฯ ประกาศเชิญชวนส่งข้อเสนอเชิงหลักการ
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ วันสุดท้ายในการเปิดรับข้อเสนอเชิงหลัก
วันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเบื้องต้น
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ นักวิจัยที่ผ่านนาเสนอข้อเสนอเชิงหลักการต่อคณะกรรมการ
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการที่ผ่านการคัดเลือก
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ นักวิจัยส่งข้อเสนอเชิงหลักการฉบับแก้ไข
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยฯ ส่งโครงร่างแผนงานวิจัย (Concept Proposal)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศการเปิดรับขัอเสนอเสนอโครงการชุมชน.pdfFile โครงร่างข้อเสนอโครงการวิจัย 2565.docxPDF icon โครงร่างข้อเสนอโครงการวิจัย 2565.pdfSubmitted by admin on 12/28/2021 - 11:21.Like:  if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); }

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ภายใต้แผนงานริเริ่มสาคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

Like:  if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); } ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ภายใต้แผนงานริเริ่มสาคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ภายใต้แผนงานริเริ่มสาคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
…………………………............

ตามที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอ เชิงหลักการ (Concept proposal) ภายใต้แผนงานริเริ่มสาคัญ (Flagship) การวิจัยและประเด็นโจทย์ที่ให้ความสาคัญ กรอบ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นกรอบการวิจัยที่เน้นการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยกลไกการพัฒนาพื้นที่ระดับตาบล ร่วมสร้าง Learning and Innovation Platform ของชุมชนจนได้นวัตกรชุมชน ที่สามารถรับ ปรับใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาสาคัญและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยกาหนดให้สถาบัน/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ที่สนใจเสนอข้อเสนอเชิงหลักการ ภายใต้ 3 เป้าหมายสาคัญ คือ 1) การประยุกต์ใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่สาคัญ/เสริมและยกระดับศักยภาพที่สาคัญในพื้นที่ผ่านการสร้าง Learning and Innovation Platform 2) สร้าง Learning and Innovation Platform เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนและสร้างนวัตกรชุมชนที่เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาชุมชนเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน 3) สร้างนวัตกรชุมชนที่มีทักษะการรับและปรับใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบท สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้อื่นได้ รวมทั้งสามารถเป็นแกนนาในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อหนุนให้ชุมชนมีพื้นที่และโอกาสเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดาเนินการโครงการวิจัยพัฒนาพื้นที่ มาตั้งแต่ปี 2560 ภายใต้กรอบงานวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมีหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนแผนงานวิจัย พัฒนาและขยายครอบคลุมพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในจังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานภายใต้กรอบการวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ สอดคล้องกับกรอบการวิจัยชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรประกาศการเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ภายใต้แผนงานริเริ่มสาคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการพัฒนาเป็นแผนงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

๑. ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน
๑.๑ โครงการวิจัยเดี่ยว ที่มีความสอดคล้อง และตอบสนองแผนยุทธศาสตร์พัฒนาภูมิภาค แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ดูรายละเอียด ได้จาก http://plan.rmutsv.ac.th/download-1/)
๑.๒ จัดทาเป็นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ตามแบบฟอร์มที่กาหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

๑.๓ โครงการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือไม่เป็นโครงการวิจัยที่กาลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น กรณีที่เป็นโครงการขยายผล หรือพัฒนาต่อเนื่องจากพันธกิจอื่น ต้องชี้แจงให้เห็นทุนเดิม ผลผลิตเดิม และสิ่งที่จะดาเนินการใหม่ ให้ชัดเจน
๑.๔ โครงการวิจัยที่เสนอต้องอยู่ภายใต้กรอบการสนับสนุนทุนวิจัย ที่กาหนดไว้ตามเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ตามข้อ ๔ ในประกาศนี้
๑.๕ ผู้เสนอโครงการวิจัยต้องมีความพร้อมในการดาเนินการวิจัยและเข้าร่วมกิจกรรม/เวที ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา/หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่/หรือหน่วย บพท. จัดขึ้น

 

๒. คุณสมบัติทั่วไปของหัวหน้าโครงการวิจัย
๒.๑ เป็นบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยกเว้นอัตราจ้าง
๒.๒ หัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยตามประกาศนี้ สามารถเสนอขอได้ ไม่เกิน ๑ โครงการ โดยไม่นับรวมการเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย
๒.๓ หัวหน้าโครงการวิจัยต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า ๖ เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒.๔ หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องไม่มีสถานะดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (RISS) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และข้อมูลการติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRIIS โดยในระบบ RISS และ NRIIS จะต้องมีการแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ ในการปิดโครงการอย่างสมบูรณ์
๒.๕ คณะผู้วิจัยต้องไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย

 

๓. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการวิจัยที่ให้การสนับสนุน ตามรายละเอียดดังนี้
๓.๑ เป็นโครงการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่
๓.๒ เป็นโครงการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดพันธกิจงานวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ งานบริการวิชาการ งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (U2T) ของมหาวิทยาลัยฯ
๓.๓ เป็นโครงการวิจัยเดี่ยวที่มีแผนดาเนินการไม่เกิน ๑ ปี
๓.๔ กรอบการสนับสนุนโครงการวิจัย กาหนดกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ระดับตาบล จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ตาบล ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือจังหวัดตรัง โดยในตาบลเป้าหมายสามารถเลือกชุมชนเป้าหมายอย่างน้อย ๑ ชุมชน (หมู่บ้าน) ที่มีผลกระทบสูง
๓.๕ งบประมาณที่ให้การสนับสนุน ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้พิจารณาถึงความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย

 

๔. กรอบการวิจัยที่โครงการวิจัยต้องดาเนินการ
๔.๑ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่สาคัญ/เสริมและยกระดับศักยภาพที่สาคัญในพื้นที่ผ่านการสร้าง Learning and Innovation Platform
๔.๒ สร้าง Learning and Innovation Platform เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนและสร้างนวัตกรชุมชนที่เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาชุมชนเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

๔.๓ สร้างนวัตกรชุมชนที่มีทักษะการรับและปรับใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบท สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้อื่นได้ รวมทั้งสามารถเป็นแกนนาในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อหนุนให้ชุมชนมีพื้นที่และโอกาสเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

๕. ผลผลิตที่ต้องส่งมอบให้กับแผนงานวิจัย
๕.๑ นวัตกรชุมชนที่มีทักษะการรับและปรับใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบท และจัดระดับนวัตกรชุมชน ไม่น้อยกว่า ๕ คน
๕.๒ นวัตกรรมชุมชนที่พัฒนาขึ้น และสามารถใช้ยกระดับรายได้หรือแก้ไขปัญหาสาคัญให้กับชุมชนได้ อย่างน้อย ๑ นวัตกรรม/เทคโนโลยีพร้อมใช้
๕.๓ มูลค่าเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่เป้าหมายบนฐานทุนทรัพยากร/วัฒนธรรมในพื้นที่ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

 

๖. การจัดทารายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย
๖.๑ นักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับทุนตามประกาศนี้ ส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ตามแบบฟอร์มที่กาหนด ไม่เกิน ๒๐ หน้า (A4 ใช้ขนาดอักษร ๑๖ ตัวอักษร TH SarabunPSK) ภายในวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๒๑.๐๐ น. (Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th) โดยแนบไฟล์ข้อเสนอเชิงหลักการ ในรูปแบบ word และ PDF ไฟล์ ทางอีเมล์ abcrmutsv5@gmail.com โดยตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อของนักวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ตามด้วย-ABC1 ไว้ด้านหลัง เช่น somchai-ABC1
๖.๒ ข้อเสนอเชิงหลักการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ และได้รับการสนับสนุนให้ร่วมพัฒนาเป็นแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ให้นักวิจัยดาเนินการปรับปรุงข้อเสนอเชิงหลักการให้เรียบร้อยและแนบไฟล์ข้อเสนอเชิงหลักการฉบับปรับปรุง โดยตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อของนักวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ตามด้วย -ABC2 ไว้ด้านหลัง เช่น somchai-ABC2 ส่งมายังหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.

 

๗. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
๗.๑ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ ตามลักษณะข้อเสนอการวิจัยในประกาศนี้ และประกาศของหน่วย บพท. และจัดลาดับความสาคัญข้อเสนอการวิจัย
๗.๒ ผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ที่ได้รับการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเบื้องต้น ให้นาเสนอข้อเสนอเชิงหลักการต่อคณะกรรมการ (ไม่เกิน ๑๐ นาที) ผ่านระบบ Zoom meeting ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากาหนด ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕
๗.๓ มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาสนับสนุนตามลาดับความสาคัญ และกรอบงบประมาณที่กาหนด ของหน่วย บพท. และประกาศผลข้อเสนอเชิงหลักการที่ผ่านการพิจารณาบรรจุเป็นแผนงานวิจัยกรอบชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเข้าสู่การแข่งขันตามประกาศทุนต่อไป
๗.๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสาร ต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไขประกาศทุน และจัดส่งในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น หากพ้น กาหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ

๗.๕ กาหนดการดาเนินการตามประกาศทุน
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยฯ ประกาศเชิญชวนส่งข้อเสนอเชิงหลักการ
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ วันสุดท้ายในการเปิดรับข้อเสนอเชิงหลัก
วันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเบื้องต้น
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ นักวิจัยที่ผ่านนาเสนอข้อเสนอเชิงหลักการต่อคณะกรรมการ
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการที่ผ่านการคัดเลือก
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ นักวิจัยส่งข้อเสนอเชิงหลักการฉบับแก้ไข
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยฯ ส่งโครงร่างแผนงานวิจัย (Concept Proposal)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศการเปิดรับขัอเสนอเสนอโครงการชุมชน.pdfFile โครงร่างข้อเสนอโครงการวิจัย 2565.docxPDF icon โครงร่างข้อเสนอโครงการวิจัย 2565.pdfSubmitted by admin on 12/28/2021 - 16:21.

ประกาศรายชื่อบทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วม “โครงการสายธารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่1” อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อบทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วม “โครงการสายธารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่1” อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

รายชื่อบทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วม “โครงการสายธารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่1” อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 Click

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon manuscript64-1.pdfSubmitted by admin on 02/15/2021 - 10:03.Like:  if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); }

ประกาศรายชื่อบทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วม “โครงการสายธารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่1” อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

Like:  if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); } ประกาศรายชื่อบทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วม “โครงการสายธารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่1” อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

รายชื่อบทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วม “โครงการสายธารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่1” อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 Click

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon manuscript64-1.pdfSubmitted by admin on 02/15/2021 - 15:03.

การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม” ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม” ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon เอกสารประกอบSubmitted by admin on 12/16/2020 - 05:03.Like:  if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); }

การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม” ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Like:  if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); } การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม” ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon เอกสารประกอบSubmitted by admin on 12/16/2020 - 10:03.

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เชิญชวนส่งผลงานวิจัยสร้างองค์คงามรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2564

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เชิญชวนส่งผลงานวิจัยสร้างองค์คงามรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2564

unnamed

ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2564

โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดให้มีการสนับสนุนงานวิจัยสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

     ในการนี้จึงขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษา ส่งโครงร่างวิจัย เพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุน (ทุนไม่เกิน 50,000 บาท)

     กำหนดการส่งเเบบข้อเสนอโครงการวิจัย ความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ A4 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

     ติดต่อเเละส่งเอกสารได้ที่ โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ โทร 02-716-6556,02-716-6961 / 081-985-2699 / 089-257-2880 E-mail : smokefreeu@gmail.com

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon เอกสารประกอบSubmitted by admin on 12/07/2020 - 07:07.Like:  if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); }